Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny FKK CONSULTING spółka z o.o.

 

Administratorem Danych Osobowych jest firma FKK CONSULTING spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335912, NIP 542-312-98-50, REGON 200278060, o kapitale zakładowym 6.000,- zł, w całości opłaconym;

 

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@fkkconsulting.pl

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem
• zawarcia oraz wykonania zawartej z Państwem umowy;
• gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
• rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
• umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

 

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

• Spółkom zależnym; w takim przypadku FKK CONSULTING spółka z o.o.  będzie zobowiązywać spółki powiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
• Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa FKK CONSULTING spółka z o.o. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi FKK CONSULTING spółka z o.o. ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.

 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.


FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN